Felhasználási feltételek


Kérjük, a szoba.hu portál használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi Felhasználási feltételeket.

A szoba.hu portál („Weboldal”) üzemeltetője („Üzemeltető”) szállásadók („Szállásadó”) által üzemeltetett kereskedelmi szálláshelyeket („Szálláshely”) jelenít meg. Az Üzemeltető a Weboldal látogatói („Vendég”) számára ajánlatkérésen alapuló szobafoglalást („Szobafoglalás”) tesz lehetővé.

 1. A Vendég a Weboldal használatával kijelenti, hogy jelen Felhasználási feltételek dokumentumban („Feltételek”) rögzítetteket elolvasta, megértette, elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el. A Feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat valaki megszegte és ebből kifolyólag az Üzemeltetőnek bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik.
 2. Az Üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal oldalait, vagy annak részeit más weboldalakra beilleszteni, mintegy saját tartalomként feltüntetve azt. Az Üzemeltető elhatárolódik azoktól az esetektől, amikor a Weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel ártanak vagy árthatnak a Weboldal hírnevének és érdekeinek.
 3. A Vendég tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Weboldalon megjelenített adatok, információk (különösen, de nem kizárólagosan: szövegek, képek, árak) valóságtartalmáért, azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállal.
 4. A Vendég tudomásul veszi, hogy a Weboldalon megjelenített akciós és egyéb árak, valamint programajánlatok tájékoztató jellegűek és az ajánlatok korlátozott számban elérhetőek. A Szálláshelyek az ár- és programváltoztatás jogát fenntartják.
 5. A Szobafoglalás megvalósításához a Vendég kitölti és elküldi az ajánlatkérési űrlapot, melyre válaszul az Üzemeltető a Vendégnek ajánlatot küld emailben, amennyiben a kért szolgáltatás rendelkezésre áll. A Vendég a szoba@szoba.hu email címre küldött válasz emailben jelzi az Üzemeltető felé szobafoglalási szándékát. Az Üzemeltető a Szobafoglalásról visszaigazolást küld a Vendégnek a megadott email címre, miután azt a Szállásadótól megkapta. A Szobafoglalás minden esetben csak az Üzemeltető által küldött írásbeli visszaigazolás esetén érvényes.
 6. A Vendég mindenkori felelőssége, hogy az általa megadott email cím helyes és működőképes legyen, a postafiókban elegendő tárhely álljon rendelkezésre új levelek fogadásához, illetve hogy az Üzemeltető szoba@szoba.hu email címeiről érkező levelek fogadása minden esetben megtörténjen. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség a Vendég által megadott email címre elküldött, de a Vendég által el nem olvasott email üzenetek miatt keletkező bárminemű kárért.
 7. A Vendég kijelenti és szavatolja, hogy az ajánlatkérés és Szobafoglalás során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Vendég által hibásan vagy nem megfelelően megadott adatok miatt keletkező bárminemű kárért.
 8. A Szobafoglalás visszaigazolásakor az Üzemeltető közreműködésével a Vendég és a Szállásadó között szerződéses kapcsolat jön létre. A Vendég kijelenti, hogy a Szobafoglalásban meghatározott szállást és/vagy egyéb szolgáltatásokat igénybe kívánja venni. A Szállásadó vállalja, hogy a Vendég számára a Szobafoglalásban rögzített árakon és feltételek mellett szállást biztosít. A Vendég és a Szállásadó között az Üzemeltető hibáján kívül felmerülő bármilyen vitás kérdés rendezése az érintett felek felelőssége.
 9. A Szállásadó a Vendégtől a Szobafoglalás garanciájaképpen előleget vagy bankkártya adatokat kérhet. A Szállásadó jogosult a Vendég által megadott bankkártya adatok valódiságát, illetve a bankkártyán rendelkezésre álló fedezetet ellenőrizni.
 10. A Vendég mindig közvetlenül a Szállásadónak fizet az igénybe vett szállásért. Előrefizetés nélküli ajánlat választása esetén a fizetés a Szálláshelyen történik, a Szállásadó által elfogadott valamely fizetőeszközzel. Teljes vagy részleges előrefizetéses ajánlat választása esetén a Szállásadó jogosult a Szobafoglalás visszaigazolásában szereplő feltételeknek megfelelően a Szobafoglalás teljes vagy részleges összegét előzetes banki átutalásként kérni vagy a megadott bankkártyát a megfelelő összeggel előzetesen megterhelni.
 11. A Vendégnek lehetősége van a Szobafoglalást az Üzemeltető szoba@szoba.hu email címén lemondani. Az Üzemeltető lemondást csak írásos formában, emailben fogad el.
 12. A Szobafoglalás kötbérmentes lemondására a visszaigazolásban jelzett határidőig van lehetőség. A határidő után érkezett lemondás esetén, valamint ha a Vendég lemondás nélkül nem veszi igénybe a megrendelt szolgáltatást, a Szállásadó jogosult a Vendéggel szemben a Szobafoglalás visszaigazolásában szereplő kötbér érvényesítésére. Ha a Szobafoglalás visszaigazolásában nem visszakapható előleg szerepel, úgy az előre kifizetett összeg semmilyen esetben nem jár vissza.
 13. A Szállásadó jogosult a Szobafoglalást visszamondani abban az esetben, ha a kért előleg nem érkezett meg határidőre vagy a Vendég által megadott bankkártya nem nyújt megfelelő fedezetet a Szobafoglalás garantálására.
 14. Amennyiben a Szállásadó túlfoglaltság vagy egyéb ok miatt nem tudja a Vendég által lefoglalt szállást nyújtani, úgy a Szállásadó kötelessége a Vendég részére azonos vagy magasabb színvonalú másik szálláshelyen szálláslehetőséget biztosítani.
 15. Az Üzemeltető jogosult a Szobafoglalást visszautasítani vagy törölni indokolt esetben (különösen, de nem kizárólagosan: ha a Vendég által megadott adatok érvénytelenek, vagy ha a Vendég vélelmezhetően visszaél a szolgáltatással).
 16. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az általa nyújtott szolgáltatás hibás vagy nem rendeltetésszerű használatából (különösen, de nem kizárólagosan: hibás adatok megadása) eredő semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért. Bármilyen kártérítési követelés esetén az Üzemeltető felelőssége maximálisan az érintett Szobafoglalás összegének 30 százalékára korlátozódik.
 17. Olyan körülmény (különösen, de nem kizárólagosan: sztrájk, árvíz, tűz, áramszünet, szerverleállás, hardverhiba, szoftverhiba) bekövetkezése, amelyre az Üzemeltetőnek nincs befolyása („Vis maior”), a körülmény fennállásának idejére az Üzemeltetőt mentesíti kötelezettségei teljesítése alól.
 18. Az Üzemeltető jogosult jelen Feltételek megváltoztatására, melyet köteles a Weboldalon közzétenni. A megváltoztatott Feltételek a közzététel napján lépnek hatályba.
 19. Az Üzemeltető a tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli, a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozatban részletezettek szerint. A Vendég kijelenti, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat elolvasta, megértette és elfogadta.
 20. A jelen Feltételekben és az Adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Az érintett felek kijelentik, hogy esetlegesen felmerülő vitás kérdések esetén tárgyalásos úton történő rendezésre törekednek. Peres eljárás esetére az érintett felek kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

A szoba.hu portál tulajdonosa a Hotel7 Szállásfoglalási Rendszer Kft. (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82., adószám: 14702176-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-915878, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál).
FF 1.03 verzió (2013.11.26.)